ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

I.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

 1. Δικαίωμα εισόδου μέσα στους χώρους του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων (Σταθμού), κυκλοφορίας και στάθμευσης σε αυτούς και εξόδου από αυτούς παρέχεται μόνο στα οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί Κάρτα Πρόσβασης δικαιουμένου Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης (Κάρτα Πρόσβασης) που βρίσκεται σε ισχύ για τον χρόνο και την διάρκεια ισχύος της, όπως και στα οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί εισιτήριο διερχομένου από τα ειδικά μηχανήματα στις εισόδους του Σταθμού (διερχομένων πελατών ή χρηστών).
 2. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του Σταθμού.
 3. Το σχετικό δικαίωμα των κατόχων Κάρτας πρόσβασης 12ώρου διάρκειας περιορίζεται στις ώρες χρήσης θέσης στάθμευσης και τις ημέρες της εβδομάδος για τις οποίες έχει συναφθεί το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

II. ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ

 1. Με έντονη και ευκρινή σήμανση στις εισόδους του Σταθμού δηλώνεται το Μέγιστο Ύψος Οχήματος που μπορεί να δεχθεί ο Σταθμός και το Μέγιστο Όριο Ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύξουν τα οχήματα μέσα στο Σταθμό. Για τη μη τήρηση των εν λόγω ορίων, η οποία συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο τόσο για τον παραβάτη όσο και για τους λοιπούς χρήστες του Σταθμού και το προσωπικό αυτού, ο Σταθμός ουδεμία ευθύνη φέρει και επιφυλάσσεται για τη λήψη των δεόντων μέτρων κατά του τυχόν παραβάτη.
 2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στον Σταθμό σε περίπτωση που το προσωπικό με οποιοδήποτε μέσο (πινακίδες, φανάρια, επιγραφές κ.λπ.) ή και προφορικά ενημερώνει για απαγόρευση εισόδου λόγω πληρότητας του Σταθμού ή κάποιου εξαιρετικού γεγονότος. Σε περίπτωση εισόδου οχήματος, παρά την ενημέρωση της απαγόρευσής της, ο παραβάτης θα υποχρεώνεται αμέσως να βγάλει από τον Σταθμό το όχημά του, αφού καταβάλει αντίτιμο για στάθμευση.
 3. Στο Σταθμό λειτουργεί Αυτόματο Σύστημα ελέγχου και διαχείρισης Εισόδου – Εξόδου και στάθμευσης των οχημάτων.
 4. Κατά τη διαδικασία εισόδου οχημάτων εφοδιασμένων με Κάρτα Πρόσβασης, μετά την έναρξη λειτουργίας του Αυτομάτου Συστήματος ο οδηγός:
  1. Πλησιάζει με το όχημα μία από τις μπάρες της Μονάδας Εισόδου του Σταθμού.
  2. Τοποθετεί την Κάρτα Πρόσβασης του οχήματος στο συγκεκριμένο σημείο αναγνώρισης του μηχανήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων και την κρατά σταθερή προ αυτού για 2 έως 4", ωσότου ανασηκωθεί η μπάρα, οπότε και εισέρχεται στο Σταθμό.

Γ.  Η κατευθυντήρια σήμανση κατευθύνει την/τον οδηγός να σταθμεύσει το όχημα στην προκαθορισμένη βάσει συμφωνητικού θέση στάθμευσης και εντός των ορίων της διαγράμμισης θέσεως. Σε περίπτωση που ο οδηγός σταθμεύσει το όχημά του σε άλλη θέση εκτός της προκαθορισμένης βάσει συμφωνητικού, η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα της χρέωσης στάθμευσης βάσει του τιμοκαταλόγου διερχομένων.

 1. Κατά τη διαδικασία εξόδου οχημάτων εφοδιασμένων με Κάρτα Πρόσβασης ο οδηγός:
  1. Πλησιάζει με το όχημα μία από τις μπάρες της Μονάδας Εξόδου από τον Σταθμό.
  2. Τοποθετεί την Κάρτα Πρόσβασης του οχήματος, με την οποία είχε εισέλθει στο Σταθμό, στο συγκεκριμένο σημείο αναγνώρισης του μηχανήματος ελέγχου εξόδου οχημάτων και την κρατά σταθερή προ αυτού για 2 έως 4", ωσότου ανασηκωθεί η μπάρα, οπότε και εξέρχεται του Σταθμού.
 2. Η διαδικασία εισόδου και εξόδου οχημάτων εφοδιασμένων με Κάρτα Πρόσβασης ενεργοποιείται μόνο με την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη Κάρτα Πρόσβασης βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Εφόσον για την είσοδο οχήματος εφοδιασμένου με Κάρτα Πρόσβασης δεν τηρηθεί η διαδικασία της § II.4 και εκδοθεί εισιτήριο, η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα να απαιτήσει, για την έξοδο του οχήματος, την καταβολή του αντιτίμου που οφείλεται με βάση τον τιμοκατάλογο που ισχύει για διερχόμενα οχήματα.
 4. Κατά τη διαδικασία εισόδου οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με Κάρτα Πρόσβασης ο/η οδηγός:

Α.  Πλησιάζει με το όχημα μία από τις μπάρες της Μονάδας Εισόδου του Σταθμού.

Β.  Πιέζει το πλήκτρο για την έκδοση εισιτηρίου εισόδου στον Σταθμό, το οποίο παραλαμβάνει και, ακολούθως, περιμένει να ανασηκωθεί η μπάρα, οπότε και εισέρχεται στο Σταθμό.

Γ.  Ακολουθώντας την κατευθυντήρια σήμανση κατευθύνεται και σταθμεύει το όχημα στις θέσεις στάθμευσης διερχομένων χρηστών.

 1. Κατά τη διαδικασία εξόδου οχημάτων μη εφοδιασμένων με Κάρτα Πρόσβασης ο/η οδηγός:

Α.  Αφού καταβάλει το αντίτιμο είτε στα Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής (PoF), είτε στο Κεντρικό Ταμείο, παραλαμβάνει την απόδειξη και το εισιτήριο, στο οποίο έχει αποτυπωθεί η συναλλαγή.

Β.  Πλησιάζει με το όχημα μία από τις μπάρες της Μονάδας Εξόδου από τον Σταθμό, το αργότερο σε 10 λεπτά από τη στιγμή της πληρωμής.

Γ.  Τοποθετεί το εισιτήριο στην ειδική σχισμή του μηχανήματος ελέγχου εξόδου οχημάτων και περιμένει να ανασηκωθεί η μπάρα, οπότε και εξέρχεται του Σταθμού. (Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή της πληρωμής υπερβαίνει τα 10 λεπτά, το μηχάνημα δεν επιτρέπει την έξοδο πριν πληρωθεί το αντίτιμο της χρονικής υπέρβασης).

10.-Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή για τον χρόνο χρήσης θεσεως στάθμευσης δεν είναι από μόνη της επαρκής για να θεμελιώσει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα χρήσης στάθμευσης εφ΄ όσον δεν είναι εφοδιασμένος και δεν χρησιμοποιεί καταλλήλως την κάρτα πρόσβασης. Σε περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, οχήματα εφοδιασμένα με Κάρτα Πρόσβασης η οποία είναι σε ισχύ, δεν φέρουν κατά την είσοδό και έξοδό τους από τον Σταθμό την Κάρτα πρόσβασης και δεν την τοποθετούν στην ειδική θέση των μηχανημάτων εισόδου και εξόδου η είσοδος και η έξοδος τους από τον Σταθμό επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με την διαδικασία εισόδου και εξόδου οχημάτων μη εφοδιασμένων με Κάρτα Πρόσβασης

11.-Σε περίπτωση προβλήματος των μηχανημάτων εισόδου ή εξόδου ο χρήστης (πελάτης) πρέπει να συνεννοείται με το προσωπικό του Σταθμού και να μην επιχειρεί να παραβιάσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ο ίδιος. Ο λόγος για τον οποίο τα μηχανήματα δεν ανταποκρίνονται μπορεί να είναι η αδυναμία αναγνώρισης του αριθμού του αυτοκινήτου του μονίμου πελάτη κατά την είσοδο ή έξοδο λόγω δυσανάγνωστης πινακίδας, η υπέρβαση του περιθωρίου των 10 λεπτών από την πληρωμή για την έξοδο διερχόμενου πελάτη, η χρήση εισιτηρίου για την έξοδο οχήματος διαφορετικού από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο κατά την είσοδο, η προσπάθεια εισόδου ή εξόδου οχημάτων με χρήση Κάρτας Πρόσβασης που έχει εκδοθεί για όχημα με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, η προσπάθεια εξόδου οχημάτων με χρήση Κάρτας Πρόσβασης ενώ η είσοδος αυτού έχει πραγματοποιηθεί με προμήθεια εισιτηρίου κ.ά. Το προσωπικό είναι σε θέση να διαγνώσει μέσω του συστήματος το λόγο της μη ανταπόκρισης και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ή υποδείξεις.

Το προσωπικό του Σταθμού είναι υποχρεωμένο να καταγράφει τα σχετικά περιστατικά στο Βιβλίο Συμβάντων του Σταθμού.

12.-Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, το προσωπικό, προτού επιτρέψει την αναχώρηση του οχήματος, οφείλει να προβεί σε εξακρίβωση των στοιχείων εισόδου του οχήματος, καθώς και των προσωπικών στοιχείων του χρήστη, τα οποία οφείλει να καταγράψει. Οι χρήστες, που δηλώνουν απώλεια εισιτηρίου, έχουν υποχρέωση να αποδεικνύουν με παραστατικά τα στοιχεία τους και τα δικαιώματά τους επί του οχήματος. Δεν επιτρέπεται η έξοδος οχήματος, με επίκληση την απώλεια εισιτηρίου, από άτομο που δεν δύναται να αποδείξει το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί το όχημα και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητός του.

III. KΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ

 1. Κάθε όχημα εισέρχεται στο Σταθμό με ευθύνη του κατόχου του ή του οδηγού του, ο οποίος οφείλει να τηρεί τους όρους νόμιμης και ασφαλούς κυκλοφορίας που ορίζει ο Kώδικας Oδικής Kυκλοφορίας (K.O.K.).
 2. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κατά μήκος των διαδρόμων που προβλέπονται προς τούτο και κατά την κατεύθυνση που υποδεικνύει η εκάστοτε οριζόντια σήμανση των διαδρόμων. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να επιχειρείται η υπέρβαση των ελαστικών οδηγών στάθμευσης ή άλλως ο οδηγός θα χρεώνεται με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς. Σε περίπτωση επανάληψης η Παραχωρησιούχος είτε η Διαχειρίστρια έχουν τα δικαίωμα να αποκλείσουν τον οδηγό από το δικαίωμα εισόδου στο μέλλον στον Σταθμό.
 3. Απαγορεύεται η επικίνδυνη οδήγηση μέσα στο Σταθμό και η επίδειξη ικανοτήτων σε ελιγμούς. Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να τηρούν πιστά το ανώτατο όριο ταχύτητας των 10 χλμ/ωρ. Κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης δίνει το δικαίωμα στην ΑΕ Παραχώρησης και στην ΑΕ Διαχείρισης  είτε από κοινού είτε η κάθε μία χωριστά και οι εκπρόσωποί τους να απαιτήσουν (και να επιβάλλουν με κάθε νόμιμο μέσο) την απομάκρυνση του οχήματος, που παραβαίνει την απαγόρευση, από το εσωτερικό του Σταθμού και την απαγόρευση εισόδου στο μέλλον. Σε περίπτωση μηνιαίων πελατών έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και απομάκρυνσης (με κάθε νόμιμο μέσο) του οχήματος από το εσωτερικό του Σταθμού χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του παραβάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασής του  
 4. Απαγορεύεται η στάθμευση ή ακόμα και στάση οχήματος είτε στις εισόδους ή εξόδους του Σταθμού ή μέσα στο Σταθμό σε χώρους που δεν προορίζονται για στάθμευση (π.χ. λωρίδες/διάδρομοι κυκλοφορίας, ράμπες εισόδου/εξόδου ή επικοινωνίας επιπέδων του Σταθμού κ.λπ.). Απαγορεύεται επίσης η υπέρβαση τυχόν τοποθετημένων ελαστικών διαχωριστικών θέσεων.
 5. Παρότι ο φωτισμός του Σταθμού είναι επαρκής σε όλα τα επίπεδα και όλο το 24ωρο, η κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στον Σταθμό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με αναμμένα τα φώτα πορείας και με μειωμένη ταχύτητα, ώστε   να διακρίνεται κατά την προσέγγισή του σε γωνίες ή διασταυρώσεις ακόμη και πριν στρίψει σε αυτές και γενικά να επιτυγχάνεται έγκαιρη ειδοποίηση και να παρέχεται ικανός χρόνος αντίδρασης στους πεζούς και στους οδηγούς των άλλων οχημάτων.
 6. Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να τηρούν πιστά τη σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) του Σταθμού και τις υποδείξεις του προσωπικού της Διαχειρίστριας.
 7. Κατά την κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στο Σταθμό είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας στους πεζούς και ειδικότερα στα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής (όπως είναι π.χ. τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι ανάπηροι ή άτομα με ειδικές ανάγκες).
 8. Απαγορεύεται η είσοδος ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ, βάρκας, μπαγκαζιέρας κ.α.) και η κίνηση οχήματος μέσα στο Σταθμό με άλλα μέσα εκτός από τα δικά του (π.χ. ρυμούλκηση αυτοκινήτου), εκτός και εάν το κρίνει αναγκαίο ο Υπεύθυνος του Σταθμού, οπότε θα εφαρμοσθεί η διαδικασία, την οποία θα υποδείξει ο ίδιος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και εφόσον αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις λειτουργίας του Σταθμού. Στις εν λόγω εξαιρέσεις υπάγεται και η περίπτωση του Κεφαλαίου XI.

IV. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

 1. Ο Σταθμός διαθέτει θέσεις στάθμευσης με επαρκείς διαστάσεις, ακόμα και για μεγάλα οχήματα.
 2. Η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά στους χώρους οι οποίοι καθορίζονται από την ειδική οριζόντια σήμανση κατά περίπτωση για στάθμευση οχημάτων διερχόμενων χρηστών (πελατών) ή χρηστών (πελατών) μηνιαίων προγραμμάτων.
 3. Τα οχήματα πρέπει πάντοτε να έχουν σταθμεύσει μέσα στα όρια της θέσης στάθμευσης που καθορίζονται από τη σχετική σήμανση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση, ανάλογη με τον αριθμό των θέσεων τις οποίες δεσμεύει το όχημα και σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει για διερχόμενα οχήματα.
 4. Οι κάτοχοι Κάρτας Πρόσβασης οφείλουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες θέσεις, των οποίων η χρήση τους έχει παραχωρηθεί με βάση τα σχετικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά. Η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τη θέση στάθμευσης που χρησιμοποιεί κάτοχος Κάρτας Πρόσβασης Μηνιαίου Προγράμματος Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης, μετά από σχετική ενημέρωση του τελευταίου.
 5. Η Διαχειρίστρια αναλαμβάνει  να καταβάλει προσπάθειες για  να αποτρέπει την κατάληψη από όχήματα τρίτων, θέσεων στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε άλλους με βάση Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Σε περίπτωση κατάληψης, η Διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει στον χρήστη (πελάτη), στον οποίον έχει παραχωρηθεί η χρήση της κατειλημμένης θέσης στάθμευσης, να σταθμεύσει σε άλλη θέση από αυτές που διατίθενται σε διερχόμενους χρήστες (πελάτες). Επίσης, η Διαχειρίστρια οφείλει να μεριμνήσει για την ταχύτερη απομάκρυνση – εφόσον αυτό είναι εφικτό – του οχήματος από την θέση στάθμευσης που κατέλαβε ως μη όφειλε και να ενημερώσει για την απελευθέρωση της θέσης στάθμευσης τον χρήστη (πελάτη), στον οποίο έχει παραχωρηθεί με Ιδιωτικό Συμφωνητικό το δικαίωμα χρήσης της. Προς τούτο, ο χρήστης (πελάτης), ο οποίος διαπίστωσε ότι η θέση στάθμευσης, της οποία η χρήση του έχει παραχωρηθεί από την Διαχειρίστρια με Ιδιωτικό Συμφωνητικό, έχει καταληφθεί από όχημα τρίτου, οφείλει να ενημερώσει αμέσως το προσωπικό της Διαχειρίστριας δια να πράξει αυτή τα δέοντα για την ταχύτερη αποκατάσταση της τάξης.
 6. Δεδομένου ότι κατά την παραχώρηση χρήσης θέσης στάθμευσης σε μόνιμη (μηνιαία) βάση ενδέχεται ο χρήστης (πελάτης) να έχει εφοδιασθεί με δύο Κάρτες Πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η είσοδος οχήματος στο Σταθμό με τη χρήση της μιας Κάρτας Πρόσβασης εφόσον έχει προηγηθεί η είσοδος άλλου οχήματος στο Σταθμό με τη χρήση της άλλης Κάρτας Πρόσβασης, με την οποία έχει εφοδιασθεί ο ίδιος χρήστης (πελάτης) στα πλαίσια της παραχώρησης της χρήσης μιας συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης.
 7. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση άλλων οχημάτων στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης (μεγαλύτερου πλάτους) για οχήματα που οδηγούν άτομα με ειδικές ανάγκες (μειωμένης κινητικής ικανότητας), οι οποίες επισημαίνονται με τη σχετική σήμανση.
 8. Για τη χρήση ειδικά διαμορφωμένης θέσης στάθμευσης που προορίζεται για οχήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες,εάν η μειωμένη κινητική ικανότητα δεν είναι εμφανής τότε οι υπεύθυνοι του Σταθμού δικαιούνται να ζητούν την επίδειξη κάποιας βεβαιώσεως ή άλλου επισήμου αποδεικτικού.
 9. Κατά την επιβίβαση στα οχήματα ή την αποβίβαση από αυτά, το άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή, για να αποφευχθούν ζημιές στα οχήματα που έχουν σταθμεύσει παραπλεύρως.
 10. Οδηγοί οι οποίοι σταθμεύουν προσωρινά τα οχήματά τους προκειμένου να πληρώσουν ή να ζητήσουν πληροφορίες κ.λπ. δεν θα πρέπει να τα σταθμεύουν σε σημεία που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχημάτων. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η στάθμευση και κατάληψη χώρου στις λωρίδες εισόδου ή εξόδου και πριν από τις μπάρες των Μονάδων Εισόδου ή Εξόδου.
 11. Η είσοδος των οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα για να αποφεύγεται η βίαιη πρόσκρουση στα ειδικά ελαστικά wheel stop με τα οποία είναι εξοπλισμένες όλες οι θέσεις στάθμευσης για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων πρόσκρουσης του οχήματος που σταθμεύσει με άλλα ή σε τοίχο κατά την διαδικασία στάθμευσης

V. ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 1. Οι Κάρτες Πρόσβασης αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Διαχειρίστριας και πρέπει να επιστρέφονται σ’αυτήν αμέσως μόλις ζητηθεί ή με τη λήξη της ισχύος του αντίστοιχου Συμφωνητικού.
 2. Ο κάτοχος Κάρτας οποιουδήποτε Προγράμματος Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης καταβάλλει ως εγγύηση ποσόν 10,00€ για κάθε κάρτα το οποίο του επιστρέ φεται κατά την λήξη της μίσθωσης και επιστροφή της κάρτας σε άριστη κατάσταση. Χρεώνεται επίσης με το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 ) για κάθε αντικατάσταση Κάρτας Πρόσβασης ή δημιουργία νέας λόγω απώλειας, ζημίας ή καταστροφής.
 3. Ο/η κάτοχος Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Διαχειρίστρια για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει και έχουν καταγραφεί στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ώστε να καθίστανται εφικτές οι απαραίτητες προσαρμογές αυτής (ή αυτών) (αντικατάσταση ή αλλαγή αποθηκευμένων στοιχείων αυτής), καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού και της μηχανογράφησης.
 4. Ο/η κάτοχος Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης υποχρεούται να επιδεικνύει την Κάρτα Πρόσβασης κατά την είσοδο και έξοδο κάθε δηλωμένου οχήματος στο Σταθμό ή όποτε του ζητηθεί από το προσωπικό της Διαχειρίστριας. Η Διαχειρίστρια δικαιούται να αρνηθεί την είσοδο σε  όχημα, για το οποίο έχει εκδοθεί και ισχύει Κάρτα Πρόσβασης την οποία αρνείται να χρησιμοποιήσει παρά μόνο με την έκδοση εισιτηρίου και με την διαδικασία και χρέωση διερχομένου οχήματος.
 5. Οι Κάρτες Πρόσβασης των πελατών είναι σε ισχύ για όσο διάστημα ισχύει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης ή για όσο διάστημα έχει ανανεωθεί αυτό και εφόσον η Κάρτα Πρόσβασης έχει προσκομισθεί στους αρμόδιους του Σταθμού μέσα στο καθορισμένο ωράριο, προκειμένου να ενημερωθεί για την παράταση της ισχύος.

VI. TIMOKATAΛOΓOΣ

 1. Η χρέωση για τη στάθμευση των οχημάτων κάθε κατηγορίας χρήσης (διερχομένου χρήστη ή δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης θέσης στάθμευσης ή άλλης ειδικής συμφωνίας), καθώς και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. πλύσιμο οχήματος) θα είναι σύμφωνες με τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών συμφωνιών.
 2. Σε περίπτωση μόνον αρχικής διάρκειας παραχώρησης χρήσης θέσης στάθμευσης σε μηνιαία βάση μικρότερης του μηνός, το αντίτιμο για αυτήν την περίοδο προκύπτει με πολλαπλασιασμό του ποσού που αντιστοιχεί σε πλήρη μήνα επί κλάσμα, με αριθμητή τις ημέρες που υπολείπονται από την έναρξη της παραχώρησης της χρήσης μέχρι τη λήξη του μηνός και παρονομαστή τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του μηνός.
 3. Ο Τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του Σταθμού για την ενημέρωση των υποψηφίων χρηστών (πελατών) του Σταθμού.
 4. O Τιμοκατάλογος είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται, κατά την εύλογη κρίση της Διαχειρίστριας.
 5. Η ενημέρωση των χρηστών (πελατών) θα επιτυγχάνεται με την έγκαιρη (προειδοποιητική) ανάρτηση του νέου Τιμοκαταλόγου.
 6. Οι χρήστες (πελάτες) κάτοχοι Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης θα ενημερώνονται με ατομικές επιστολές της Διαχειρίστριας.
 7. Κάθε αναπροσαρμογή του Τιμοκαταλόγου ισχύει από την πρώτη του επομένου μηνός από την γνωστοποίησή της.
 8. Παραμονή διερχομένου μέσα στον Σταθμό μέχρι δέκα (10) λεπτά από τη στιγμή της έκδοσης εισιτηρίου δεν χρεώνεται, υπό την προϋπόθεση της μη εισαγωγής του εισιτηρίου σε Μηχάνημα Αυτόματης Πληρωμής (PoF), εφ’ όσον έχουν τοποθετηθεί τέτοια.
 9. Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνημένου ωραρίου στάθμευσης οχημάτων κατόχων Κάρτας Πρόσβασης Μηνιαίου Προγράμματος 12ώρου διάρκειας η επί πλέον παραμονή εντός του Σταθμού θα χρεώνεται σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο στάθμευσης οχημάτων διερχομένων χρηστών (πελατών) και πληρώνεται κατά την έξοδο του οχήματος μετά την υπέρβαση του συμφωνημένου ωραρίου στάθμευσης.

VII. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Η πληρωμή του αντιτίμου για τη χρήση θέσης στάθμευσης πραγματοποιείται στο κεντρικό ταμείο του Σταθμού είτε σε αυτόματα μηχανήματα (PoF) εφ όσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας..
 2. Η πληρωμή του αντιτίμου της παραχώρησης της χρήσης θέσης στάθμευσης σε μηνιαία βάση πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό (ή η εκάστοτε παράταση της διάρκειάς του).
 3. Είναι αποδεκτές πληρωμές με μετρητά, πιστωτική κάρτα ή επιταγή.
 4. Η για μεγάλο χρονικό διάστημα και για οποιαδήποτε αιτία μη χρήση θέσης στάθμευσης, η οποία έχει παραχωρηθεί σε χρήστη (πελάτη) δυνάμει Ιδιωτικού Συμφωνητικού και για όσο χρόνο ισχύει αυτό, δεν συνεπάγεται την απαλλαγή του χρήστη (πελάτη) από τις οικονομικές και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

VIII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ

 1. Οι οδηγοί των οχημάτων, πριν απομακρυνθούν από το σταθμευμένο όχημα, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη και ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος (με χρήση χειρόφρενου και μοχλού ταχυτήτων), άλλως θα είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημιά που ενδέχεται να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη μετακίνηση του οχήματος όχι μόνον στο δικό του όχημα αλλά και σε οχήματα τρίτων ή και στον ίδιο τον Σταθμό και θα χρεώνονται με το κόστος αποκατάστασής της.
 2. Κατά τη διάρκεια της στάθμευσης όλες οι πόρτες, όλα τα παράθυρα και όλα τα υπόλοιπα πιθανά "ανοίγματα", π.χ. πόρτα πορτ-μπαγκάζ (σκευοφόρου), ουρανός, των οχημάτων πρέπει να είναι κλειστά και κλειδωμένα. Άλλως η Διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αφαίρεση πραγμάτων ή εγγράφων κ.λ.π
 3. Ο οδηγός, κατά την απομάκρυνσή του από το σταθμευμένο όχημά του, παραλαμβάνει τα κλειδιά του οχήματός του. Στο προσωπικό δε του Σταθμού απαγορεύεται η παραλαβή και φύλαξη κλειδιών οχημάτων για οποιονδήποτε λόγο.
 4. Δεν πρέπει να εγκαταλείπονται σε εμφανείς θέσεις μέσα στα οχήματα και σε κοινή θέα προσωπικά αντικείμενα, τιμαλφή ή αντικείμενα αξίας, αντικείμενα που ενδέχεται να κινήσουν το ενδιαφέρον τρίτων (τσάντες, χαρτοφύλακες, πακέτα με πολυτελή συσκευασία κ.λπ.), καθώς και η κάρτα πρόσβασης ή το εισιτήριο, ώστε να μη μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας την κάρτα ή το εισιτήριο να απομακρύνει το αυτοκίνητο χωρίς να γίνει αντιληπτό..
 5. Κανένας εκπρόσωπος, υπάλληλος, εντολοδόχος ή προστηθείς της Διαχειρίστριας δεν έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να δέχεται αντικείμενα για φύλαξη, η δε Διαχειρίστρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση σχετικής απώλειας ή ζημιάς αντικειμένων που εγκαταλείπουν στο Σταθμό οι χρήστες του με δική τους πρωτοβουλία.
 6. Απαγορεύεται η αποθήκευση ή εγκατάλειψη μέσα στα οχήματα καυσίμων ή τυχόν εύφλεκτων και γενικά επικινδύνων υλικών από χρήστες (πελάτες) ή οδηγούς, με την προφανή εξαίρεση των ποσοτήτων καυσίμων μέσα στα ρεζερβουάρ των οχημάτων, τα οποία συνιστούν σταθερό τμήμα αυτών.
 7. Οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται με LPG επιβάλλεται να ενημερώνουν τους υπεύθυνους του Σταθμού και έχουν ακεραία την ευθύνη για τυχόν διαρροή και τις συνέπειές της. Συνιστάται η ενημέρωση του Σταθμού για τον αριθμό του τηλεφώνου τους ώστε σε περίπτωση τυχόν διαρροής να είναι εύκολη η ειδοποίησή τους.
 8. Απαγορεύεται απολύτως η πραγματοποίηση επισκευών ή συντήρησης, καθώς και ο ανεφοδιασμός του οχήματος με καύσιμα μέσα στο Σταθμό. Το πλύσιμο του οχήματος επιτρέπεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πλυντηρίου του Σταθμού και αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της Διαχειρίστριας με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο.
 9. Εντός του Σταθμού λειτουργεί συνεχώς κλειστό σύστημα παρακολούθησης των χώρων, βάσει σχετικής αδείας, καθώς και αυτόματο σύστημα Εισόδου – Εξόδου των οχημάτων .
 10. Σε περίπτωση παράδοσης οχήματος για πλύσιμο η Διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να εξετάσει το όχημα για διαπίστωση και καταγραφή τυχόν προϋπαρχουσών ζημιών και να μην το αναλάβει εάν ο πελάτης δεν δεχθεί να υπογράψει το σχετικό έντυπο.

IX. ΠPOKΛHΣH ZHMIAΣ Ή BΛABHΣ

A. Από τον χρήστη (πελάτη) του Σταθμού

 1. Σε περίπτωση πρόκλησης τυχόν ζημιάς ή/και βλάβης σε άλλο όχημα, σε εγκατάσταση ή στη δομή του Σταθμού ή σε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μέσα στο Σταθμό, ο χρήστης (πελάτης) οφείλει να αναφέρει τη ζημιά ή/και βλάβη και όλες τις λεπτομέρειες πρόκλησής της άμεσα στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Σταθμού, στο Κεντρικό Ταμείο, και να συμπληρώσει το σχετικό Δελτίο Παραπόνων/Συμβάντων.
 2. Τον πρόξενο της ζημιάς ή/και βλάβης βαρύνουν οι δαπάνες αποκατάστασης αυτής, στις οποίες αναγκάζεται να υποβληθεί κατά περίπτωση ο κάτοχος του ετέρου οχήματος ή η Διαχειρίστρια.
 3. Σε περίπτωση μη τήρησης της σχετικής διαδικασίας από πρόξενο ζημιάς ή/και βλάβης, από χρήστη (πελάτη) κάτοχο Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης/, η Διαχειρίστρια αποκτά δικαίωμα διακοπής (καταγγελίας) του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με αυτόν, ενώ σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται, για διασφάλισή της, για τη λήψη κάθε νομίμου μέσου προστασίας αυτής και της ΑΕ Διαχείρισης.

B. Από  ΑΕ Παραχώρησης του Σταθμού και την Α.Ε. Διαχειρίσης αυτού

 1. H ΑΕ Παραχώρησης και η Α.Ε Διαχειρίστρια, και οι εκπρόσωποι, οι υπάλληλοί, οι εντολοδόχοι και οι προστηθέντες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή απώλειας ή κλοπής ή ζημιάς των σταθμευμένων εντός του Σταθμού οχημάτων, καθώς και σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε σωματικής βλάβης από ατύχημα εντός του Σταθμού, εκτός εάν οι ως άνω ζημιές έχουν αποδεδειγμένα προκληθεί από βαριά αμέλεια ή από δόλο εκ μέρους της Διαχειρίστριας, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των εντολοδόχων ή των προστηθέντων αυτής.

X. EKKENΩΣH ΣTAΘMOY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 1. Ο Σταθμός είναι εξοπλισμένος με εγκεκριμένα συστήματα ελέγχου ανίχνευσης τοξικών αερίων, αναθυμιάσεων και φωτιάς, λόγω δε της ειδικής σχεδίασής του και χάρη στις εξόδους διαφυγής που υποδεικνύονται με ειδική σήμανση σε κάθε όροφο, διασφαλίζεται η ταχύτατη εκκένωση του Σταθμού σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, ή εν γένει ανωτέρας βίας.
 2. Σε αυτήν την περίπτωση, όσοι βρίσκονται μέσα στο Σταθμό οφείλουν:
  1. Να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να προσπαθήσουν να αποφύγουν να καταληφθούν από πανικό.
  2. Nα εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του Προσωπικού, είτε αυτές δίνονται προσωπικώς είτε μέσω της Hχητικής Eγκατάστασης του Σταθμού.

iii. Nα χρησιμοποιούν μόνον τις κλίμακες των ειδικών Εξόδων Κινδύνου ή τις ράμπες κυκλοφορίας των οχημάτων – και σε καμία περίπτωση τους ανελκυστήρες – και να ακολουθούν την ειδική σήμανση.

XI. METAKINHΣH OXHMATOΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

 1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπό εξαιρετικές συνθήκες που αφορούν στην Ασφάλεια του Σταθμού, καθώς και σε περίπτωση Παράνομης Στάθμευσης εντός του Σταθμού, δηλαδή στάθμευσης σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται (ή δεν προβλέπεται) στάθμευση ή/και στάση, η Διαχειρίστρια, καθώς και οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι, οι εντολοδόχοι και οι προστηθέντες αυτής έχουν δικαίωμα να μετακινήσουν οποιοδήποτε όχημα μέσα στο Σταθμό, καλώντας ειδική εταιρεία μετακίνησης οχημάτων, που προϋποθέτει την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης οχημάτων.
 2. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης οχήματος, προβλήματος της μπαταρίας του, απώλειας πίεσης των ελαστικών του κ.λπ., το προσωπικό του Σταθμού δεν έχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα επισκευής ή αποκατάστασης, οφείλει όμως να παράσχει κάθε διευκόλυνση για την τηλεφωνική κλήση της ασφάλειας ή όποιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών, με την οποία είναι τυχόν συμβεβλημένος ο χρήστης. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Σταθμού ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του παρισταμένου προσωπικού του Σταθμού, για να μη παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Σταθμού ή την κίνηση των άλλων οχημάτων και να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οχημάτων και Σταθμού.
 3. Τυχόν αναγκαία προσφυγή σε εξωτερική βοήθεια (π.χ. σε εταιρίες Οδικής Βοήθειας) πραγματοποιείται μόνο με τη συναίνεση του Υπεύθυνου του Σταθμού και υπό την εποπτεία αυτού ή του προσωπικού βάρδιας.

XII. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 1. Η συμπεριφορά των συναλλασσόμενων (πελάτες, χρήστες, οδηγοί, συγγενικά πρόσωπα, επιβάτες οχημάτων, εκπρόσωποι αυτών, κ.ο.κ.) απέναντι στο προσωπικό που απασχολείται στο Σταθμό και τους άλλους χρήστες πρέπει να είναι ψύχραιμη, ευγενική, κόσμια και να διαπνέεται γενικά από τους κρατούντες κανόνες ευπρέπειας και χρηστών ηθών. Τυχόν επίθεση χρήστη ή προστηθέντων αυτού κατά του προσωπικού ή άλλων χρηστών, προσβολή της αξιοπρέπειας τους και ύβρεις παρέχει το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης χωρίς υποχρέωση επιστροφής του αντιτίμου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτού. Σε περίπτωση διερχομένου πελάτη η Διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να μη ξαναεπιτρέψει την είσοδό του στους Σταθμούς τους οποίους λειτουργεί και διαχειρίζεται.
 2. Ομοίως, η συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στους χρήστες οφείλει να είναι ψύχραιμη, ευγενική και κόσμια. Το προσωπικό οφείλει να εξηγεί με υπομονή τους λόγους των προβλημάτων, που τυχόν αναφύονται και να αντιλαμβάνεται ότι πολλές φορές ενδέχεται οι χρήστες του Σταθμού να βρίσκονται υπό πίεση και η παραμικρή αντιξοότητα, ακόμα και αν είναι αιτιολογημένη και οφείλεται στους ιδίους (π.χ. αλλοιωμένη και μη αναγνώσιμη πινακίδα κ.λπ.), να τους προκαλεί αδημονία. Προς τούτο το προσωπικό πρέπει να επιδεικνύει την αναγκαία κατανόηση. Τυχόν υπέρβαση ορισμένων ορίων από τους χρήστες θα αντιμετωπίζονται από την διοίκηση της Διαχειρίστριας.
 3. Σε ώρες αιχμής ή εκτάκτων γεγονότων πρέπει να επιδεικνύεται το αναγκαίο πνεύμα υπομονής και συμμόρφωσης προς τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού.
 4. Σε περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημίας ή/και βλάβης σε όχημα ή ατυχήματος σε χρήστη (πελάτη) ή επιβάτη οχήματος, πέρα από τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο VI, θα πρέπει να τηρούνται επιπροσθέτως και τα εξής:
  1. Να ενημερώνεται άμεσα το προσωπικό του Σταθμού.
  2. Να συμπληρώνεται το σχετικό Δελτίο Παραπόνων/Συμβάντων, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Κεντρικό Ταμείο του Σταθμού.

iii. Να επιδεικνύεται πνεύμα συνεργασίας με το προσωπικό του Σταθμού και να ειδοποιείται η Αστυνομία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

 1. Να ενημερώνεται η Ασφαλιστική Εταιρεία του χρήστη (πελάτη) που προξένησε ή υπέστη τη ζημιά και/ή τη βλάβη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το προσωπικό του Σταθμού.

XIII. ΓENIKΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης είναι αυστηρά προσωπικά και απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Διαχειρίστριας.
 2. Κάθε όχημα που εισέρχεται στο Σταθμό πρέπει, με ευθύνη του κατόχου του ή του οδηγού του, να έχει περιέλθει νόμιμα στην κατοχή ή χρήση του χρήστη (πελάτη) και να καλύπτεται από νόμιμο και εν ισχύ Ασφαλιστικό Συμβόλαιο.
 3. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια χρήστη (πελάτη), η οποία ενδέχεται να καταστήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο άκυρα ή ακυρώσιμα τυχόν ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τον Σταθμό και τη λειτουργία του.
 4. Η χρήση Κάρτας Πρόσβασης και η έξοδος οχήματος από άτομο πέρα από τον αντισυμβαλλόμενο της Διαχειρίστριας στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό δεν συνεπάγεται ουδεμία ευθύνη για την Διαχειρίστρια.
 5. Απαγορεύεται η ρύπανση του Σταθμού, η ρίψη οποιουδήποτε απορρίμματος σε χώρους του Σταθμού (εσωτερικά επίπεδα ή ράμπες, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, γραφεία, εξωτερικές οδοί πρόσβασης, προσόψεις, κ.λπ.).
 6. Οι χρήστες (πελάτες) του Σταθμού οφείλουν να βοηθούν στη διατήρηση της καθαριότητας του Σταθμού και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του Σταθμού, αναφορικά με τη χρήση των δοχείων απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εμφανείς θέσεις, σε όλους τους χώρους του Σταθμού.
 7. Απαγορεύεται η είσοδος των χρηστών (πελατών) στο χώρο του ταμείου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων.

XIV. AΠOΔOXH TΩN OPΩN

 1. Με την έκδοση του εισιτηρίου από τα ειδικά μηχανήματα στις εισόδους του Σταθμού ή με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης (πελάτης) έχει λάβει γνώση όλων των Όρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και ότι τους αποδέχεται.

Προς τούτο ο Κανονισμός Λειτουργίας:

 1. Αναρτάται σε εμφανές σημείο κάθε Σταθμού για ενημέρωση των διερχομένων χρηστών (πελατών).
 2. Παραδίδεται για ενημέρωση, αποδοχή και υπογραφή στους χρήστες (πελάτες) κάθε είδους εν ισχύει προγραμμάτων ταυτόχρονα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης.
  1. Οι χρήστες (πελάτες) θεωρούνται υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Σταθμού από τους επιβάτες των οχημάτων τους, τους οποίους οφείλουν να ενημερώνουν για τις υποχρεώσεις τους.
  2. Οι μόνιμοι χρήστες (πελάτες) οφείλουν να συμμορφώνονται ρητά προς τις διατάξεις τόσο των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης όσο και του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Σταθμού.
  3. Επίσης, κάθε μόνιμος χρήστης (πελάτης) οφείλει να ενημερώσει για την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις τόσο των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης όσο και του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Σταθμού και τους υπόλοιπους οδηγούς, στους οποίους επιτρέπει την είσοδο ή έξοδο στον Σταθμό με το όχημά του.
  4. Κάθε ουσιώδης και/ή συστηματική παραβίαση των Όρων του Κανονισμού Λειτουργίας και των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Παραχώρησης Χρήσης Θέσης Στάθμευσης από χρήστες (πελάτες) κάτοχους Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης, παρέχει το δικαίωμα στην Διαχειρίστρια της καταγγελίας του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή ανάκληση της παραχώρησης χρήσης θέσης στάθμευσης.

XV. ANAΘEΩPHΣH ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, κατά την απόλυτη κρίση τους, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας ή βελτίωσης της λειτουργικότητας του Σταθμού, εξέλιξης των συστημάτων εξοπλισμού αυτού ή οιασδήποτε μεταβολής της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας ή των σχετικών κανονισμών και προδιαγραφών.
 2. Οι χρήστες (πελάτες) του Σταθμού θα ενημερώνονται εγκαίρως με επισήμανση της ύπαρξης νέου κειμένου του Κανονισμού Λειτουργίας.
 3. Οι χρήστες (πελάτες) κάτοχοι Κάρτας (ή Καρτών) Πρόσβασης θα ενημερώνονται με ατομικές επιστολές της Διαχειρίστριας.

XVI. ANAPTHΣH ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας (ή τα βασικά σημεία αυτού), όπως ισχύει εκάστοτε, θα αναρτάται με ευθύνη της Διαχειρίστριας σε τουλάχιστον έν


J&P αβαξ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AEGEK ΒΙΟΤΕΡ